طرح‌های پژوهشی

استفاده از ضایعات کشاورزی (فرآورده های فرعی صنایع تبدیلی) در صنعت تغذیه خوراک دام و طیور

شناسایی چالش های پیش رو در تأمین تولیدات دامی برای برقراری امنیت غذایی
تأمین آنالیز دقیق احتیاجات برای رشد سریع در دوره کوتاه پرورش
افزایش قیمت نهاده ها و محدودیت های تأمین آنها

ارزیابی تحلیلی ارزش تغذیه ای کنسانتره سوپرفیبر

ارزیابی عملکرد رشد و چربی لاشه در جوجه‌هاي گوشتی تغذیه شده با کنسانتره سوپرفیبر

ارزیابی تحلیلی و تجربی مؤلفه های کیفیت در منابع تجاری مختلف دی کلسیم فسفات مورد مصرف در صنعت خوراک دام و طیور

دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت دی ﻫﯿﺪرات ﯾﮏ ﻓﺮآورده ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ CaHPO4 , 2H2o ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ، ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن، اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﻨﻌﺘﯽ، دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت دی ﻫﯿﺪرات ، ﺑﺼﻮرت ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪاری از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺪون آب2، ﻣﻮﻧﻮ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت، و ﺗﺮی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد از این رو در ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع بایستی ﺗﻮﺟﻪ شود.

ارزیابی کارایی ویتامین E کپسوله شده در شرایط درون تنی و برون تنی

ویتامین ها به عنوان یکی از اجزای مهم مغذی در جیره ی غذایی دام و طیور بوده که برای رسیدن به رشد مطلوب یا افزایش رشد، ارتقاء عملکرد سیستم ایمنی و… مورد استفاده قرار می گیرند. وجود برخی محدودیت های فیزیولوژیکی دستگاه گوارش از جمله تفاوت در pH بخش های مختلف موجب عدم امکان حداکثر استفاده از ویتامین ها توسط بدن موجود زنده می شود؛ از این رو در علوم تغذیه نوین استراتژی های تغذیه ای برای غلبه بر این محدودیت ها (حداقل تا حدودی) مورد بررسی قرار می گیرد.

ارزیابی اثرات توکسین بایندر چند جزئی ابزورب توکس در خوراک آلوده به مایکوتوکسین ها به شاخص های عملکرد و کارایی دستگاه ایمنی در طیور

برای کاهش اثرات منفی مایکوتوکسین در حیوانات راهکارهای زیادی از جمله راهکارهای فیزیکی (حرارت دهی، پرتوتابی و استفاده از مواد جاذب)، راهکارهای شیمیایی (ازوناسیون و آمونیاسیون) و راهکارهای زیستی (استفاده از میکروارگانیسم­­ها و آنزیم­ها) استفاده شده است. در این میان راهکار استفاده از مواد جاذب (توکسین بایندر) همراه جیره غذایی به دلیل دارا بودن توجیه اقتصادی و عملکردی، در صنعت پرورش دام و طیور معمول ترین و مورد پذیرش ترین روش است.

تعیین و گزارش اثرات عملکردی استفاده از کنسانتره سوپر فیبر در مرغ های گوشتی

جهت ارسال طرح پیشنهادی خود بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

دریافت اشتراک

دریافت خودکار مقالات علمی و نسخ فصلنامه دانش دامپروری

تمامی حقوق برای گروه پژوهشی توسعه دانش تغذیه دام و طیور سپاهان محفوظ است.