• خانه
  • آزمون‌های آزمایشگاه

آزمون‌های آزمایشگاه

نام آزموننام لاتیننام فارسی
CP
Crude Protein

پروتئین خام

EE
Ether Extract

چربی خام

HEE
Acid hydrolyzed Ether Extract

چربی با هیدرولیز اسیدی

NDF
 Neutral Netergent Fibre

فیبر نا محلول در شوینده خنثی

ADF
Acid Detergent Fibers

فیبر نا محلول در شوینده اسیدی

CF
Crude Fibre

فیبر خام

Ash
Ash

خاکستر

AIA
Insoluble Ash in Acid

خاکستر غیر محلول در اسید

DMa
Dry Matter

ماده خشک (معمول)

DMt
Toluene Dry Matter

ماده خشک (تقطیر تولوئن)

Moist/t
Moisture (Dean-Stark)

رطوبت (روش دین-استارک)

Moist/a
Moisture / Temperature stability

رطوبت (روش اتو) / حساسیت به دما

NDICP
Neutral Detergent Insoluble Crude Protein

پروتئین متصل به دیواره سلولی

ADICP
Acid Detergent Insoluble Crude Protein

پروتئین غیر قابل هضم و جذب

SoLP
Soluble Protein

پروتئین محلول

NPN
Non-Protein Nitrogen

نیتروژن غیر پروتئینی

RDP
Rumen Degradable Protein

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

RUP
Rumen Undegradable Protein

پروتئن عبوری

TVN
Total Volatile Nitrogen / NH

کل نیتروژن فرار / آمونیوم

BC
Buffer Capacity

ظرفیت بافری

pH
pH

پی اچ

NaCl
Sodium Chloride (Salt)

میزان نمک (پتانسیومتر)

Ca
Calcium

کلسیم (پتانسیومتر)

K
Potassium

پتاسیم (نشر شعله‌ای)

Na
Sodium

سدیم (نشر شعله‌ای)

Cl
Chloride

کلر (پتانسیومتر)

Px
Peroxide

پراکسید

QU
Quality Urea

اوره کیفی (اوره و ازت غیر پروتئینی)

UT
Urease Test

اوره آز (سویا)

Mg
Magnesium

منیزیم (اکسید و سولفات منیزیم)

Zn
Zinc

روی (اکسید و سولفات روی)

Fe
Iron

آهن (سولفات آهن)

SO4
Sulphate

سولفات (مواد معدنی سولفات دار)

I/IO3
Iodine Iodate

ید / یدات (کلسیم یدات)

S
Sulphur

گوگرد (مواد معدنی سولفات دار)

Px
Peroxide

پراکسید (روغن)

AT
Acidity Test

اسیدیته (روغن)

SV
Saponification Value

اندیس صابونی (روغن)

IV
Iodine Value

عدد یدی (روغن)

TWH
Total Water Hardness

سختی (آب،تیتراسیون)

TAT
Total Alkalinity Test

قلیائیت (آب، تیتراسیون) / قلیائیت موقت و دائم و کل

pH
pH

پی اچ (آب)

EC&TDS
Electrical Conductivity & total dissolved Solids (EC & TDS)

هدایت و کل مواد جامد نامحلول (آب) / TDS

TSS
Total suspended solids

کل مواد جامد محلول (آب)

NaCl
Sodium Chloride (Salt)

نمک (آب، پتانسیومتر)

Cl
Chloride

کلرید (آب، پتانسیومتر)

SAT
Sieve Analysis Test

تعیین اندازه ذرات

P
Phosphorus

فسفر

SP
Soluble Phosphorus

فسفر قابل حل در آب و اسید (MCP&DCP)

Urea
Urea

اوره کمی

SO4
Sulphate

سولفات (آب)

Cu
Copper

مس (سولفات مس)

Co
Cobalt

کبالت (سولفات کبالت)

Ca
Calcium

کلسیم (جذب اتمی)

Mg
Magnesium

منیزیم (جذب اتمی)

Zn
Zinc

روی (جذب اتمی)

Fe
Iron

آهن (جذب اتمی)

Cu
Copper

مس (جذب اتمی)

Cr
Chromium

کروم (جذب اتمی)

Co
Cobalt

کبالت (جذب اتمی)

K
Potassium

پتاسیم (جذب اتمی)

Na
Sodium

سدیم (جذب اتمی)

Se
Selenium

سلنیم (جذب اتمی)

As
Arsenic

آرسنیک (جذب اتمی)

Hg
Mercury

جیوه (جذب اتمی)

Cd
Cadmium

کادمیم (جذب اتمی)

Pb
Lead

سرب (جذب اتمی)

Ca
Calcium

کلسیم (آب، جذب اتمی)

Mg
Magnesium

منیزیم (آب، جذب اتمی)

Zn
Zinc

روی (آب، جذب اتمی)

Fe
Iron

آهن (آب، جذب اتمی)

Cu
Copper

مس (آب، جذب اتمی)

Cr
Chromium

کروم (آب، جذب اتمی)

Co
Cobalt

کبالت (آب، جذب اتمی)

K
Potassium

پتاسیم (آب، جذب اتمی)

Na
Sodium

سدیم (آب، جذب اتمی)

Se
Selenium

سلنیم (آب، جذب اتمی)

As
Arsenic

آرسنیک (آب، جذب اتمی)

Hg
Mercury

جیوه (آب، جذب اتمی)

Cd
Cadmium

کادمیم (آب، جذب اتمی)

Pb
Lead

سرب (آب، جذب اتمی)

FSV
Fat Soluble Vitamins

ویتامین محلول در چربی (HPLC)

WSV
Water Soluble Vitamins

ویتامین محلول در آب (HPLC)

AA
Amino Acids

آمینواسیدها (لیزین، متیونین، ترئونین)

AFT
Aflatoxin /Afla Absorption

آفلاتوکسین (HPLC) / جذب آفلاتوکسین

ZON
Zearalenone / Zea Absorption

زیرالنون (HPLC) / جذب زیرالنون

TC
Total Count

 شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

Y&F
Yeast & Fungi

کپک و مخمر

E-Coli
Escherichia Coli

اشرشیا کلی / کلی فرم

Sal
Salmonella

سالمونلا

TCw
Total Count

شمارش میکرو ارگانیسم آب

ChCl
Choline Chloride

کولین کلرید (HPLC)

Met
Methionine

متیونین (پتانسیومتر)

Lys
Lysine

لیزین (پتانسیومتر)

Thr
Threonine

ترئونین (پتانسیومتر)

Bet
Betaine

بتائین (پتانسیومتر)

F
Fluorine

فلوئور (پتانسیومتر)

Ca
Calcium

کلسیم (آب، پتانسیومتر)

Cl
Chloride

کلر (آب، پتانسیومتر)

BG
Blood Glucose

گلوکز (خون، اتوآنالایزر)

NEFA
Nonesterified Fatty Acids

اسید چرب آزاد (خون، اتوآنالایزر)

BHBA
Beta-Hydroxybutyrate

بتاهیدروکسی بوتیرات (خون، اتوآنالایزر)

TP
Total Protein

پروتئین کل (خون، اتوآنالایزر)

BUN
Blood Urea Nitrogen

نیتروژن اوره ای (خون، اتوآنالایزر)

TG
Triglyceride

تری گلیسرید (خون، اتوآنالایزر)

AST
Aspartate Aminotransferase

آسپارت ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر)

ALT
Alanine Aminotransferase

آلانین ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر)

ALB
Albumin

آلبومین (خون، اتوآنالایزر)

CHLO
Cholesterol

کلسترول (خون، اتوآنالایزر)

CR
Creatinine

کراتنین (خون، اتوآنالایزر)

Bca
Blood Calcium

کلسیم (خون، اتوآنالایزر)

BMg
Blood Magnesium

منیزیم (خون، اتوآنالایزر)

BP
Blood Phosphorus

فسفر (خون، اتوآنالایزر)

Ta.&Od
Taste & Odor

بو و مزه

.Col
Color

رنگ

.Den
Density / Specific gravity

وزن حجمی – دانسیته / وزن مخصوص

MUN
Milk Urea Nitrogen

نیتروژن اوره ای شیر (اتوآنالایزر)

Mn
Manganese

منگنز (جذب اتمی) / منگنز محلول در آب

Mn
Manganese

منگنز (آب، جذب اتمی)

WS
Water solubility

حلالیت در آب

AS
Acid solubility / Solubility in EtOH

حلالیت در اسید / حلالیت در اتانول

NO3
Nitrate

نیترات در آب

SoLP2
Soluble protein in KOH

پروتئین محلول در KOH

Phytase
Phytase

آنزیم فیتاز

Cellulase
Cellulase

آنزیم سلولاز

Glucanase
Glucanase

آنزیم گلوکاناز

Xylanase
Xylanase

آنزیم زایلاناز

Mg
Magnesium

منیزیم (آب)

S Ash
Sulphated Ash

خاکستر سولفاته

CV
Coefficient of Variation

ضریب تغییرات

N
Nitrogen

نیتروژن / آمونیاک

Car
Carbohydrate

کربوهیدرات محاسباتی

ADL
Acid detergent lignin

ADL

Se
Seleniuim (Hydryde generator)

سلنیم به روش تولید هیدرید

L
Length

طول

D
Diameter

قطر

HP
Hydrogen peroxide

هیدروژن پراکسید

AA
Acetic acid

استیک اسید

PAA
Peracetic acid

پراستیک اسید

Mn
Manganese

منگنز (منگنز استات و منگنز سولفات)

FT
Flame Test

تست شعله

CO3
Carbonate

کربنات (مواد اولیه)

HCO3
Bicarbonate

بیکربنات (مواد اولیه)

Purity
Piurity by calculation

خلوص با محاسبه

Tot Suger
Total Suger / Total Carbohydrate

قند کل / کربوهیدارت کل

HEDP
HEDP

HEDP

مخمر ساکارومایسس سرویزیه
مخمر ساکارومایسس سرویزیه

مخمر ساکارومایسس سرویزیه

فعالیت مخمر زنده GPAY
فعالیت مخمر زنده GPAY

فعالیت مخمر زنده GPAY 

Chelate
Chelate

 کیلیت

NIR
NIR

NIR

Vinegar
Vinegar

وینگار

H2O2 Stability
H2O2 Stability

پایداری آب اکسیژنه

Non volatile materials
Non volatile materials

درصد جرمی مواد غیر فرار

BHA
BHA

بوتیل هیدروکسی آنیزول

BHT
BHT

بوتیل هیدروکسی تولوئن

گلوگز
Glucose

گلوکز

نشاسته
Starch

نشاسته

نسبت فسفر محلول در آب
Water soluble P rate

نسبت فسفر محلول در آب

سولفوریک اسید
Sulfuric acid

سولفوریک اسید

DON
DON

جذب دی اکسی نیوالنول

اسید تارتاریک
Tartaric Acid

اسید تارتاریک

اسید فوماریک
Fumaric Acid

اسید فوماریک

بنزوئیک اسید
Benzoic Acid

بنزوئیک اسید

بوتیریک اسید
Butyric Acid

بوتیریک اسید

پروپیونیک اسید
Propionic Acid

پروپیونیک اسید

سیتریک اسید
Citric Acid

سیتریک اسید

شمارش میکروتریسر
Microtracer Count

شمارش میکروتریسر

فورمیک اسید
Formic Acid

فورمیک اسید

لاکتیک اسید
Lactic Acid

لاکتیک اسید

مالئیک اسید
Maleic Acid

مالئیک اسید

کورکومین
Curcumin

کورکومین

کیلات کنندگی کلسیم
Calcium chelation

کیلات کنندگی کلسیم

فسفر در دسترس
Available Phosphorous

فسفر در دسترس

ضریب تغییرات به روش میکروتریسر(CV)

ضریب تغییرات به روش میکروتریسر

آسکوربیک اسید
Ascobic acid

آسکوربیک اسید

اکسید کلسیم
Calcium Oxide

اکسید کلسیم

نام آزموننام لاتیننام فارسی
CP
Crude Protein

پروتئین خام

EE
Ether Extract

چربی خام

HEE
Acid hydrolyzed Ether Extract

چربی با هیدرولیز اسیدی

NDF
 Neutral Netergent Fibre

فیبر نا محلول در شوینده خنثی

ADF
Acid Detergent Fibers

فیبر نا محلول در شوینده اسیدی

CF
Crude Fibre

فیبر خام

Ash
Ash

خاکستر

AIA
Insoluble Ash in Acid

خاکستر غیر محلول در اسید

DMa
Dry Matter

ماده خشک (معمول)

DMt
Toluene Dry Matter

ماده خشک (تقطیر تولوئن)

Moist/t
Moisture (Dean-Stark)

رطوبت (روش دین-استارک)

Moist/a
Moisture / Temperature stability

رطوبت (روش اتو) / حساسیت به دما

NDICP
Neutral Detergent Insoluble Crude Protein

پروتئین متصل به دیواره سلولی

ADICP
Acid Detergent Insoluble Crude Protein

پروتئین غیر قابل هضم و جذب

SoLP
Soluble Protein

پروتئین محلول

NPN
Non-Protein Nitrogen

نیتروژن غیر پروتئینی

RDP
Rumen Degradable Protein

پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

RUP
Rumen Undegradable Protein

پروتئن عبوری

TVN
Total Volatile Nitrogen / NH

کل نیتروژن فرار / آمونیوم

BC
Buffer Capacity

ظرفیت بافری

pH
pH

پی اچ

NaCl
Sodium Chloride (Salt)

میزان نمک (پتانسیومتر)

Ca
Calcium

کلسیم (پتانسیومتر)

K
Potassium

پتاسیم (نشر شعله‌ای)

Na
Sodium

سدیم (نشر شعله‌ای)

Cl
Chloride

کلر (پتانسیومتر)

Px
Peroxide

پراکسید

QU
Quality Urea

اوره کیفی (اوره و ازت غیر پروتئینی)

UT
Urease Test

اوره آز (سویا)

Mg
Magnesium

منیزیم (اکسید و سولفات منیزیم)

Zn
Zinc

روی (اکسید و سولفات روی)

Fe
Iron

آهن (سولفات آهن)

SO4
Sulphate

سولفات (مواد معدنی سولفات دار)

I/IO3
Iodine Iodate

ید / یدات (کلسیم یدات)

S
Sulphur

گوگرد (مواد معدنی سولفات دار)

Px
Peroxide

پراکسید (روغن)

AT
Acidity Test

اسیدیته (روغن)

SV
Saponification Value

اندیس صابونی (روغن)

IV
Iodine Value

عدد یدی (روغن)

TWH
Total Water Hardness

سختی (آب،تیتراسیون)

TAT
Total Alkalinity Test

قلیائیت (آب، تیتراسیون) / قلیائیت موقت و دائم و کل

pH
pH

پی اچ (آب)

EC&TDS
Electrical Conductivity & total dissolved Solids (EC & TDS)

هدایت و کل مواد جامد نامحلول (آب) / TDS

TSS
Total suspended solids

کل مواد جامد محلول (آب)

NaCl
Sodium Chloride (Salt)

نمک (آب، پتانسیومتر)

Cl
Chloride

کلرید (آب، پتانسیومتر)

SAT
Sieve Analysis Test

تعیین اندازه ذرات

P
Phosphorus

فسفر

SP
Soluble Phosphorus

فسفر قابل حل در آب و اسید (MCP&DCP)

Urea
Urea

اوره کمی

SO4
Sulphate

سولفات (آب)

Cu
Copper

مس (سولفات مس)

Co
Cobalt

کبالت (سولفات کبالت)

Ca
Calcium

کلسیم (جذب اتمی)

Mg
Magnesium

منیزیم (جذب اتمی)

Zn
Zinc

روی (جذب اتمی)

Fe
Iron

آهن (جذب اتمی)

Cu
Copper

مس (جذب اتمی)

Cr
Chromium

کروم (جذب اتمی)

Co
Cobalt

کبالت (جذب اتمی)

K
Potassium

پتاسیم (جذب اتمی)

Na
Sodium

سدیم (جذب اتمی)

Se
Selenium

سلنیم (جذب اتمی)

As
Arsenic

آرسنیک (جذب اتمی)

Hg
Mercury

جیوه (جذب اتمی)

Cd
Cadmium

کادمیم (جذب اتمی)

Pb
Lead

سرب (جذب اتمی)

Ca
Calcium

کلسیم (آب، جذب اتمی)

Mg
Magnesium

منیزیم (آب، جذب اتمی)

Zn
Zinc

روی (آب، جذب اتمی)

Fe
Iron

آهن (آب، جذب اتمی)

Cu
Copper

مس (آب، جذب اتمی)

Cr
Chromium

کروم (آب، جذب اتمی)

Co
Cobalt

کبالت (آب، جذب اتمی)

K
Potassium

پتاسیم (آب، جذب اتمی)

Na
Sodium

سدیم (آب، جذب اتمی)

Se
Selenium

سلنیم (آب، جذب اتمی)

As
Arsenic

آرسنیک (آب، جذب اتمی)

Hg
Mercury

جیوه (آب، جذب اتمی)

Cd
Cadmium

کادمیم (آب، جذب اتمی)

Pb
Lead

سرب (آب، جذب اتمی)

FSV
Fat Soluble Vitamins

ویتامین محلول در چربی (HPLC)

WSV
Water Soluble Vitamins

ویتامین محلول در آب (HPLC)

AA
Amino Acids

آمینواسیدها (لیزین، متیونین، ترئونین)

AFT
Aflatoxin /Afla Absorption

آفلاتوکسین (HPLC) / جذب آفلاتوکسین

ZON
Zearalenone / Zea Absorption

زیرالنون (HPLC) / جذب زیرالنون

TC
Total Count

 شمارش کلی میکرو ارگانیسم ها

Y&F
Yeast & Fungi

کپک و مخمر

E-Coli
Escherichia Coli

اشرشیا کلی / کلی فرم

Sal
Salmonella

سالمونلا

TCw
Total Count

شمارش میکرو ارگانیسم آب

ChCl
Choline Chloride

کولین کلرید (HPLC)

Met
Methionine

متیونین (پتانسیومتر)

Lys
Lysine

لیزین (پتانسیومتر)

Thr
Threonine

ترئونین (پتانسیومتر)

Bet
Betaine

بتائین (پتانسیومتر)

F
Fluorine

فلوئور (پتانسیومتر)

Ca
Calcium

کلسیم (آب، پتانسیومتر)

Cl
Chloride

کلر (آب، پتانسیومتر)

BG
Blood Glucose

گلوکز (خون، اتوآنالایزر)

NEFA
Nonesterified Fatty Acids

اسید چرب آزاد (خون، اتوآنالایزر)

BHBA
Beta-Hydroxybutyrate

بتاهیدروکسی بوتیرات (خون، اتوآنالایزر)

TP
Total Protein

پروتئین کل (خون، اتوآنالایزر)

BUN
Blood Urea Nitrogen

نیتروژن اوره ای (خون، اتوآنالایزر)

TG
Triglyceride

تری گلیسرید (خون، اتوآنالایزر)

AST
Aspartate Aminotransferase

آسپارت ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر)

ALT
Alanine Aminotransferase

آلانین ترانسفراز (خون، اتوآنالایزر)

ALB
Albumin

آلبومین (خون، اتوآنالایزر)

CHLO
Cholesterol

کلسترول (خون، اتوآنالایزر)

CR
Creatinine

کراتنین (خون، اتوآنالایزر)

Bca
Blood Calcium

کلسیم (خون، اتوآنالایزر)

BMg
Blood Magnesium

منیزیم (خون، اتوآنالایزر)

BP
Blood Phosphorus

فسفر (خون، اتوآنالایزر)

Ta.&Od
Taste & Odor

بو و مزه

.Col
Color

رنگ

.Den
Density / Specific gravity

وزن حجمی – دانسیته / وزن مخصوص

MUN
Milk Urea Nitrogen

نیتروژن اوره ای شیر (اتوآنالایزر)

Mn
Manganese

منگنز (جذب اتمی) / منگنز محلول در آب

Mn
Manganese

منگنز (آب، جذب اتمی)

WS
Water solubility

حلالیت در آب

AS
Acid solubility / Solubility in EtOH

حلالیت در اسید / حلالیت در اتانول

NO3
Nitrate

نیترات در آب

SoLP2
Soluble protein in KOH

پروتئین محلول در KOH

Phytase
Phytase

آنزیم فیتاز

Cellulase
Cellulase

آنزیم سلولاز

Glucanase
Glucanase

آنزیم گلوکاناز

Xylanase
Xylanase

آنزیم زایلاناز

Mg
Magnesium

منیزیم (آب)

S Ash
Sulphated Ash

خاکستر سولفاته

CV
Coefficient of Variation

ضریب تغییرات

N
Nitrogen

نیتروژن / آمونیاک

Car
Carbohydrate

کربوهیدرات محاسباتی

ADL
Acid detergent lignin

ADL

Se
Seleniuim (Hydryde generator)

سلنیم به روش تولید هیدرید

L
Length

طول

D
Diameter

قطر

HP
Hydrogen peroxide

هیدروژن پراکسید

AA
Acetic acid

استیک اسید

PAA
Peracetic acid

پراستیک اسید

Mn
Manganese

منگنز (منگنز استات و منگنز سولفات)

FT
Flame Test

تست شعله

CO3
Carbonate

کربنات (مواد اولیه)

HCO3
Bicarbonate

بیکربنات (مواد اولیه)

Purity
Piurity by calculation

خلوص با محاسبه

Tot Suger
Total Suger / Total Carbohydrate

قند کل / کربوهیدارت کل

HEDP
HEDP

HEDP

مخمر ساکارومایسس سرویزیه
مخمر ساکارومایسس سرویزیه

مخمر ساکارومایسس سرویزیه

فعالیت مخمر زنده GPAY
فعالیت مخمر زنده GPAY

فعالیت مخمر زنده GPAY 

Chelate
Chelate

 کیلیت

NIR
NIR

NIR

Vinegar
Vinegar

وینگار

H2O2 Stability
H2O2 Stability

پایداری آب اکسیژنه

Non volatile materials
Non volatile materials

درصد جرمی مواد غیر فرار

BHA
BHA

بوتیل هیدروکسی آنیزول

BHT
BHT

بوتیل هیدروکسی تولوئن

گلوگز
Glucose

گلوکز

نشاسته
Starch

نشاسته

نسبت فسفر محلول در آب
Water soluble P rate

نسبت فسفر محلول در آب

سولفوریک اسید
Sulfuric acid

سولفوریک اسید

DON
DON

جذب دی اکسی نیوالنول

اسید تارتاریک
Tartaric Acid

اسید تارتاریک

اسید فوماریک
Fumaric Acid

اسید فوماریک

بنزوئیک اسید
Benzoic Acid

بنزوئیک اسید

بوتیریک اسید
Butyric Acid

بوتیریک اسید

پروپیونیک اسید
Propionic Acid

پروپیونیک اسید

سیتریک اسید
Citric Acid

سیتریک اسید

شمارش میکروتریسر
Microtracer Count

شمارش میکروتریسر

فورمیک اسید
Formic Acid

فورمیک اسید

لاکتیک اسید
Lactic Acid

لاکتیک اسید

مالئیک اسید
Maleic Acid

مالئیک اسید

کورکومین
Curcumin

کورکومین

کیلات کنندگی کلسیم
Calcium chelation

کیلات کنندگی کلسیم

فسفر در دسترس
Available Phosphorous

فسفر در دسترس

ضریب تغییرات به روش میکروتریسر(CV)

ضریب تغییرات به روش میکروتریسر

آسکوربیک اسید
Ascobic acid

آسکوربیک اسید

اکسید کلسیم
Calcium Oxide

اکسید کلسیم

دریافت اشتراک

دریافت خودکار مقالات علمی و نسخ فصلنامه دانش دامپروری

تمامی حقوق برای گروه پژوهشی توسعه دانش تغذیه دام و طیور سپاهان محفوظ است.